Volg ons

Good Travel Seal Criteria

Voor bedrijven en instellingen

Good Travel Seal Criteria

Het Good Travel Seal kent een breed scala aan criteria die twaalf verschillende onderwerpen bestrijken, zoals: inkoop & verkoop, F&B; sociaal welzijn; goed werkgeverschap en meer.

In het onderstaande gedeelte worden alle twaalf onderwerpen, en hun respectieve deelonderwerpen, gepresenteerd.

Verantwoordelijk aanbod
- Bij het aankopen en aanbieden van goederen en diensten geeft de organisatie voorrang aan lokale, milieuvriendelijke en fairtrade leveranciers wanneer deze beschikbaar en van voldoende kwaliteit zijn.

Milieuvriendelijke aankoop
- In het aankoopbeleid wordt de voorkeur gegeven aan milieuvriendelijke leveranciers en producten, waaronder kapitaalgoederen, levensmiddelen, dranken, bouwmaterialen en verbruiksgoederen.

Efficiënte inkoop
- Zorgvuldig beheer van de aankoop van verbruiksgoederen en wegwerpartikelen, met inbegrip van voedsel, teneinde afval tot een minimum te beperken.

Lekker eten in de aanbieding*
- Biedt op verzoek vegetarische, veganistische, glutenvrije, zuivelvrije en andere speciale dieetopties.

Info over lekker eten*
- Geeft aan welke F&B-opties lokaal zijn en welke Fairtrade, vegetarisch, veganistisch of biologisch. 

Vermindering van de vleesconsumptie
- Neemt initiatief om het aanbod/ de aankoop van vleesproducten te beperken en biedt geen producten aan van bedreigde vis, schaal- en schelpdieren of andere soorten.

Lokale kunst en ambachten
- Plaatselijke kunst/ambacht wordt weerspiegeld in het ontwerp en de inrichting.

Naleving van de wetgeving
- alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving naleeft, met inbegrip van onder meer gezondheids-, veiligheids-, arbeids- en milieuaspecten.

Verantwoorde sociale bijdrage
- Actieve ondersteuning van initiatieven voor lokale infrastructuur en sociale gemeenschapsontwikkeling. Voorbeelden van initiatieven zijn onderwijs, opleiding, gezondheid en sanitaire voorzieningen, en projecten die de gevolgen van de klimaatverandering aanpakken.

Diensten van de Gemeenschap
- De activiteiten brengen de verstrekking van basisdiensten, zoals voedsel, water, energie, gezondheidszorg of sanitaire voorzieningen, aan naburige gemeenschappen niet in gevaar.

Plaatselijke bestaansmiddelen
- De activiteiten hebben geen negatieve gevolgen voor de plaatselijke toegang tot middelen van bestaan, met inbegrip van het gebruik van land en watervoorraden, rechten van doorgang, vervoer en huisvesting.

Onvrijwillige hervestiging
- De verwerving en uitbreiding van het onroerend goed heeft niet geleid, en leidt ook niet, tot onvrijwillige hervestiging van bewoners.

Gasten ontvangen door bewoner
- De gastheer van de B&B woont in het appartement (appartement wordt niet volledig verhuurd aan toeristen).

Plaatselijk eigendom
- De eigenaar is een plaatselijke inwoner die actief deelneemt aan het bedrijf.

Lokale ondernemers
- Ondersteunt lokale ondernemers bij de ontwikkeling en verkoop van duurzame producten en diensten die zijn gebaseerd op de natuur, geschiedenis en cultuur van het gebied.

Bestemming engagement
- Is betrokken bij de planning en het beheer van duurzaam toerisme op de bestemming, waar dergelijke mogelijkheden bestaan.

Betrokkenheid bij de bestemming - Cruise operators*
- Voorkomt nadelige culturele en sociaaleconomische gevolgen voor de bestemming en de plaatselijke gemeenschappen door betrokkenheid bij de planning en het beheer van duurzaam toerisme op de bezochte bestemmingen. Ervoor zorgt dat de bezochte bestemmingen beschikken over de nodige draagkracht van de plaatselijke infrastructuur om de grote toevloed van bezoekers te ontvangen.

Stages voor lokale studenten
- Biedt stageplaatsen aan lokale studenten.

Geen menselijke uitbuiting
- Heeft een beleid ingevoerd tegen commerciële, seksuele of enige andere vorm van uitbuiting of intimidatie.

Goede werkgelegenheid
- De arbeidsrechten worden geëerbiedigd, er wordt gezorgd voor een veilige en zekere werkomgeving en de werknemers krijgen ten minste een leefbaar loon.

Lokale werkgelegenheid
- Plaatselijke bewoners krijgen gelijke kansen op werk en promotie, ook in managementfuncties.

Gelijke werkgelegenheid
- Biedt werkgelegenheid, ook in managementfuncties, zonder discriminatie op grond van geslacht, ras, godsdienst, handicap of anderszins.

Opleiding
- Werknemers krijgen regelmatig opleiding, ervaring en promotiekansen aangeboden.

Werknemersverzekering
- Uit werknemerscontracten blijkt steun voor gezondheidszorg en sociale zekerheid.

Welzijn van werknemers
- Richt zich op manieren om fysieke en mentale belasting van werknemers te voorkomen door onder meer klachtenbeheersystemen. Werknemers hebben regelmatige pauzes en werken niet buitensporig lang.

Betrokkenheid van werknemers
- Werknemers worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het duurzaamheidsbeheerssysteem en krijgen periodieke begeleiding en opleiding met betrekking tot hun rol en verantwoordelijkheden bij de uitvoering ervan.

Zorgen voor gezondheid en veiligheid
- Nooit gezondheids- of veiligheidsrisico's veroorzaken. Alle risicofactoren worden geïdentificeerd en aangepakt.

Veilige locatie
- Locatie en onmiddellijke omgeving zijn veilig, bv. met bewakers, beveiligingscamera's, bewaking of sloten.

Noodprotocollen
- Er is een noodprocedure vastgesteld voor bijvoorbeeld eerste hulp, veiligheidsopleiding en nooduitgangen.

Virusbewustzijn
- Neemt alle wettelijk vereiste maatregelen tegen virusoverdracht (Virus-Aware Seal kan worden verkregen na afzonderlijke controle).

Zwembad
- Controleert regelmatig de waterkwaliteit en de veiligheid van het zwembad.

Verhouding duiker/duikleider
- Zorgt ervoor dat de ratio duiker/duikleider een correct en verantwoord toezicht op het gedrag van duikers onder water waarborgt.

Toegang voor iedereen
- Biedt, waar nodig, toegang en informatie voor personen met speciale behoeften.

Geen discriminatie
- Verwelkomt alle gasten zonder onderscheid naar geslacht, ras, godsdienst, handicap of anderszins.

Vervoer
- tracht de transportbehoeften te verminderen en stimuleert actief het gebruik van schonere en hulpbronnenefficiëntere alternatieven door klanten, werknemers, leveranciers en in haar eigen activiteiten (bv. door informatie te verstrekken over de beschikbaarheid van plaatselijk openbaar vervoer).

Info over toegankelijkheid
- Er wordt duidelijke en nauwkeurige informatie verstrekt over de mate van toegankelijkheid.

Eigendomsrechten en toegang
- De verwerving van land- en waterrechten en van eigendom is wettig en in overeenstemming met de lokale gemeenschapsrechten en de rechten van de inheemse bevolking, met inbegrip van hun vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming. Gebruikers- en toegangsrechten voor belangrijke hulpbronnen, waaronder land en water, zijn, waar van toepassing, gedocumenteerd.

Klimaatvriendelijk
- Minimaliseert het energieverbruik en verspilt geen energie (b.v. geen terrasverwarmers in open lucht).

Energieverbruik
- Het energieverbruik wordt per type gemeten en er worden maatregelen genomen om het totale verbruik tot een minimum te beperken.

Hernieuwbare energie
- spant zich in om meer gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Energiebesparende praktijken
- Implementeert apparatuur en praktijken die het energiegebruik minimaliseren.

Verwarming & airco
- Voorkomt onnodig gebruik van verwarming of airconditioning.

Producent van hernieuwbare energie
- Produceert zijn eigen hernieuwbare energie (zonne-, wind-, bio-energie) of past zonneboilers toe.

Elektrische auto's
- Maakt alleen gebruik van volledig elektrische auto's, aangedreven door hernieuwbare energie.

Cryptovaluta's
- Geen gebruik van cryptocurrency transacties vanwege hun hoge energieverbruik.

Minimaliseren van wegwerpartikelen
- Voorkomt het gebruik van wegwerpartikelen voor eenmalig gebruik (vooral plastic) en biedt in plaats daarvan herbruikbare alternatieven aan (bijv. bestek).

Afvalvermindering
- Afval, inclusief voedselafval, wordt gemeten en er zijn mechanismen om afval te verminderen.

Afvalscheiding
- Er bestaan mechanismen om afval te hergebruiken of te recycleren wanneer vermindering niet haalbaar is.

Afvalverwijdering
- De verwijdering van restafval heeft geen nadelige gevolgen voor de plaatselijke bevolking of het milieu.

Motorolieverbruik*
- Verantwoorde opslag van olie, recycling, hergebruik en afvoer van motorolie. Zorgt ervoor dat er geen olie in het (grond)water wordt geloosd.

Opslag en verwijdering van afval*
- Afval wordt veilig opgeslagen, gescheiden en op een verantwoorde manier verwijderd, zonder nadelige gevolgen voor de plaatselijke bevolking of het milieu.

Geen flessen voor eenmalig gebruik
- Bevordert het drinken van (veilig) kraanwater en biedt toegang tot het hervullen van herbruikbare flessen, biedt geen flessenwater aan.

Recyclageacties
- Organiseert actief of neemt deel aan recyclingacties die verder gaan dan basale afvalscheiding.

Waterbehoud
- Neemt maatregelen om het waterverbruik tot een minimum te beperken en waterverontreiniging te voorkomen.

Waterverbruik
- Het waterrisico wordt geëvalueerd, het waterverbruik wordt per type gemeten en er worden maatregelen genomen om het totale verbruik tot een minimum te beperken. De watervoorziening is duurzaam en heeft geen negatieve invloed op de milieustromen. In gebieden met een hoog waterrisico worden op de context gebaseerde doelstellingen voor waterrentmeesterschap vastgesteld en nagestreefd.

Behandeling van afvalwater
- Aangesloten op rioolwaterzuiveringssysteem (of veilige septic tank optie).

Waterbesparende apparaten
- Heeft apparaten, zoals toiletten, kranen en douches, die het waterverbruik verminderen.

Beleid handdoeken/linnengoed*
- De gasten worden aangemoedigd aan te geven wanneer de handdoeken en het linnengoed moeten worden verschoond (bij voorkeur na de duur van het verblijf), anders moet dit worden beperkt tot twee keer per week.

Goed gebruik van water
- Afvalwater, inclusief grijs water, wordt doeltreffend behandeld en wordt alleen hergebruikt of veilig vrijgegeven, zonder nadelige gevolgen voor de plaatselijke bevolking of het milieu.

Geen vervuiling
- Toepassing van praktijken om verontreiniging door lawaai, licht, afspoeling, erosie, ozonafbrekende stoffen, en lucht-, water- en bodemverontreinigende stoffen tot een minimum te beperken.

Geen luchtvervuiling
- Identificeert mogelijke oorzaken van luchtverontreiniging en neemt maatregelen om deze te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Uitstoot van broeikasgassen
- Significante broeikasgasemissies uit alle door de organisatie gecontroleerde bronnen worden geïdentificeerd, waar mogelijk berekend, en er worden procedures ingevoerd om deze te vermijden of tot een minimum te beperken. Effectieve compensatie van de resterende emissies van de organisatie wordt aangemoedigd.

Schadelijke stoffen
- Het gebruik van schadelijke stoffen, zoals pesticiden, verf, ontsmettingsmiddelen voor zwembaden en schoonmaakmiddelen, wordt tot een minimum beperkt, en indien beschikbaar vervangen door onschadelijke producten of processen. De opslag, het gebruik, de behandeling en de verwijdering van chemicaliën worden naar behoren beheerd.

Natuurvriendelijk
Ondersteunt en draagt bij tot het behoud van de biodiversiteit. Verstoring van natuurlijke ecosystemen wordt tot een minimum beperkt, hersteld en er wordt een compenserende bijdrage geleverd aan het instandhoudingsbeheer.

Invasieve soorten
- Maatregelen nemen om de introductie van invasieve soorten te voorkomen. Waar mogelijk worden inheemse soorten gebruikt voor landschapsarchitectuur en herstel, met name in natuurlijke landschappen.

Dierenwelzijn
- Geen enkele in het wild levende diersoort wordt verworven, gefokt of in gevangenschap gehouden, behalve door bevoegde en naar behoren uitgeruste personen en voor naar behoren gereglementeerde activiteiten in overeenstemming met de plaatselijke en internationale wetgeving. De huisvesting, verzorging en behandeling van alle wilde en gedomesticeerde dieren voldoet aan de hoogste normen inzake dierenwelzijn.

Interacties met wilde dieren*
- Interacties met in het wild levende dieren, rekening houdend met cumulatieve effecten, zijn niet-invasief en worden op verantwoorde wijze beheerd om nadelige gevolgen voor de betrokken dieren en voor de levensvatbaarheid en het gedrag van populaties in het wild te voorkomen.

Bezoeken aan natuurgebieden*
- Volgt passende richtsnoeren voor het beheer en de bevordering van bezoeken aan natuurgebieden, teneinde negatieve effecten tot een minimum te beperken en de bezoekers optimaal te laten genieten.

Beheer van de biodiversiteit
- Heeft een passend beheer van de biodiversiteit op zijn eigen eigendom. Bijzondere aandacht wordt besteed aan beschermde natuurgebieden en gebieden met een grote biodiversiteitswaarde.

Handel in wilde dieren
- Wilde diersoorten worden niet geoogst, geconsumeerd, tentoongesteld, verkocht of verhandeld, tenzij als onderdeel van een gereguleerde activiteit die garandeert dat het gebruik ervan duurzaam is en in overeenstemming met de lokale en internationale wetgeving.

Plaatselijke instandhoudingswerkzaamheden
- Neemt deel aan activiteiten voor het behoud en de monitoring van wilde dieren onder leiding van plaatselijke NGO's.

Gebouwen en infrastructuur
- Bij planning, situering, ontwerp, constructie, renovatie, exploitatie en sloop van gebouwen en infrastructuur wordt rekening gehouden met de capaciteit en de integriteit van de natuurlijke en culturele omgeving, en wordt gebruik gemaakt van plaatselijk geschikte en duurzame praktijken en materialen.

Cultuurvriendelijk
- Heeft de afgelopen 5 jaar het plaatselijke erfgoed niet ernstig beschadigd ten gunste van moderne bedrijfsontwikkeling.

Bescherming van het cultureel erfgoed
- bijdraagt tot de bescherming, instandhouding en verbetering van lokale eigendommen, locaties en tradities die van historisch, archeologisch, cultureel en spiritueel belang zijn en de toegang ertoe voor de lokale bevolking niet belemmert.

Authentieke ervaringen
- Waardeert en integreert authentieke elementen van de traditionele en hedendaagse plaatselijke cultuur in zijn activiteiten, ontwerp, decoratie, keuken of winkels, met inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten van de plaatselijke gemeenschappen.

Culturele interacties*
- Volgt internationale en nationale goede praktijken en lokaal overeengekomen richtsnoeren voor het beheer en de bevordering van bezoeken aan inheemse gemeenschappen en cultureel of historisch gevoelige plaatsen, teneinde nadelige gevolgen tot een minimum te beperken en de lokale voordelen en de voldoening van bezoekers te maximaliseren.

Culturele interacties - Cruise operators*
- Verkrijgt toestemming van inheemse gemeenschappen en bewoners in de buurt van thuishavens en bestemmingen van cruiseschepen. Bevordert goede praktijken van bezoekers bij het bezoeken van cultureel of historisch gevoelige plaatsen.

Artefacten
- Historische en archeologische kunstvoorwerpen worden niet verkocht, verhandeld of tentoongesteld, tenzij toegestaan door de plaatselijke en internationale wetgeving.

Rapportage over duurzaamheid
- Publiceert zijn duurzaamheidsbeleid, -acties en -prestaties aan belanghebbenden, waaronder klanten, en tracht hun steun te verwerven.

Systeem voor duurzaamheidsbeheer
- Heeft een duurzaamheidsbeheerssysteem op lange termijn ingevoerd dat geschikt is voor zijn omvang en bereik, dat milieu-, sociale, culturele, economische, kwaliteits-, mensenrechten-, gezondheids-, veiligheids-, risico- en crisisbeheerskwesties aanpakt en voortdurende verbetering aanstuurt.

Duurzaamheidsverslag
- Het duurzaamheidsverslag van deze certificeringsprocedure (of een vorige certificering) wordt openbaar gemaakt via het internet of openlijk ter beschikking gesteld van de klanten (van toepassing vanaf het tweede jaar).

Nauwkeurige promotie
- Promotiemateriaal en marketingcommunicatie zijn nauwkeurig en transparant met betrekking tot de organisatie en haar producten en diensten, inclusief beweringen over duurzaamheid. Ze beloven niet meer dan wordt waargemaakt.

Info over natuur & cultuur
- Verstrekt informatie over en interpretatie van de natuurlijke omgeving, de plaatselijke cultuur en het cultureel erfgoed, en geeft uitleg over gepast gedrag bij het bezoeken van natuurgebieden, levende culturen en plaatsen van cultureel erfgoed.

Info over duurzaamheid*
- Bezoekers worden geïnformeerd over duurzame opties met betrekking tot accommodaties, restaurants, F&B, excursies, trips & tours en vervoer naar en binnen de bestemming.

Info over gezondheid en veiligheid*
- Bezoekers worden geïnformeerd over alle risico's en voorzorgsmaatregelen in verband met gezondheids- en veiligheidskwesties op de bestemming.

Ervaring van klanten
- De klantentevredenheid, met inbegrip van aspecten van duurzaamheid, wordt in het oog gehouden en er worden corrigerende maatregelen genomen.

Wat doe je nog meer?
- Welke andere belangrijke actie of maatregel heeft u genomen die niet wettelijk verplicht is of die niet onder een van de voorgaande criteria valt?

Registreren

Je hebt geen toestemming om te registreren