Volg ons

Goed-Reis-Scan-Logo-PNG

Goede Reis Scan Criteria

Voor bedrijven en instellingen

Good Travel Seal Criteria

Het Good Travel Seal bevat 10 universele criteria voor verantwoord toerisme voor bestemmingen en bedrijven

In het onderstaande gedeelte worden alle tien thema's gepresenteerd.

een beheerssysteem voor duurzaam toerisme toepassen en de duurzaamheidsprestaties publiekelijk bekendmaken
- Gebruikt een managementbenadering of -systeem met schriftelijke richtlijnen om duurzaamheid op korte en lange termijn te evalueren, te beheren en te verbeteren, en communiceert publiekelijk zijn duurzaamheidsbeleid, -acties en -prestaties.

Steun voor de ontwikkeling van de plaatselijke gemeenschap
- Actieve ondersteuning van initiatieven ter verbetering van de sociale gemeenschapsontwikkeling, bv. levenskwaliteit, plaatselijke voorzieningen en infrastructuur. Activiteiten brengen de levering van basisdiensten, zoals voedsel, water, energie, gezondheidszorg of sanitaire voorzieningen, aan de naburige gemeenschap niet in gevaar.

Gelijke kansen en eerlijke werkgelegenheid bieden aan iedereen en aan de lokale gemeenschap
- Arbeidsrechten worden gerespecteerd en er wordt gezorgd voor een veilige en inclusieve werkomgeving. Inwoners krijgen gelijke kansen op werk en promotie zonder discriminatie.

Minimaliseren van het energieverbruik en verminderen van de uitstoot van broeikasgassen
- Minimaliseert het energieverbruik, identificeert de bronnen van broeikasgasemissies, vermindert de hoeveelheid gebruikte fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas) en spant zich in om het gebruik van hernieuwbare energie te vergroten.

Aanpassing aan de klimaatnoodsituatie op een groene manier
- Er worden maatregelen genomen om de verwachte gevolgen van de klimaatnoodsituatie te bestrijden en de klimaatbestendigheid en -aanpassing te verbeteren, op een sociaal en milieuvriendelijke manier.

Vermijd afval, vooral wegwerpartikelen en plastic voor eenmalig gebruik
- Voorkomt het gebruik van wegwerpartikelen voor eenmalig gebruik en heeft een beleid om deze te hergebruiken of te recyclen.

Voorkomen van geluidsoverlast, lucht- en waterverontreiniging en verspilling van water
- Neemt maatregelen om vervuiling door lawaai, licht, afspoeling, erosie, ozonafbrekende stoffen, en lucht-, water- en bodemverontreinigende stoffen te voorkomen en vermindert het waterverbruik.

Lokale, milieuvriendelijke en fairtradeproducten promoten
- Bij het aankopen en aanbieden van goederen en diensten wordt voorrang gegeven aan lokale en fairtrade leveranciers wanneer die beschikbaar en van voldoende kwaliteit zijn.

Bevordering van ecologische bescherming en regeneratie
- Ondersteunt en draagt bij tot het behoud van de biodiversiteit en het ecologisch herstel, onder meer door een passend beheer van de eigen eigendommen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan beschermde natuurgebieden en gebieden met een grote biodiversiteitswaarde. Elke verstoring van natuurlijke ecosystemen wordt tot een minimum beperkt, hersteld en er wordt een compenserende bijdrage geleverd aan het instandhoudingsbeheer.

Bescherming van het plaatselijke culturele erfgoed en het gevoel van een plaats
bijdraagt tot de bescherming, instandhouding en verbetering van lokale eigendommen, locaties en tradities die van historisch, archeologisch, cultureel en spiritueel belang zijn en de toegang ertoe voor de lokale bevolking niet belemmert.

Registreren

Je hebt geen toestemming om te registreren